Oddanchatiram Market Vegetables PriceAs Per 28-Sep-2018

Name Price (Rs)
Avarai belt (1 Kg) : 35.00
Avarai Kolee (1 Kg) : 35.00
Beans (1 Kg) : 45.00
Beetroot (1 Kg) : 5.00
Bellary (1 Kg) : 20.00
Cauliflower (1 flower) : 20.00
Chinna Vengayam (1 Kg) : 45.00
Chaw Chaw (1 Kg) : 12.00
Kaththari Disco (1 Kg) : 20.00
Kaththari Green (1 Kg) : 25.00
Kothavarai (1 Kg) : 30.00
Milagai Samba (1 Kg) : 82.00
Milagai Urandai (1 Kg) : 82.00
Mullaingi (1 Piece) : 20.00
Murungai Chedi (1 Kg) : 32.00
Murungai Maram (1 Kg) : 20.00
Nelli (1) : 25.00
Pavarkai (1 Kg) : 20.00
Perkangai (1 Kg) : 30.00
Pudalai (1 Kg) : 10.00
Red Pusanikkai (1 Kg) : 7.00
Sambar Vellari (1 Kg) : 25.00
Suraikai (1 Kg) : 12.00
Thakkali (1 Kg) : 10.00
Thatta payaru (1 Kg) : 12.00
Vendai (1 Kg) : 12.00
Lemon (1 Kg) : 70.00

Disclaimer : The price of vegetables mentioned here are Ottanchatiram Market Retailprice value.